TAP er en fleksibel, brugervenlig og velstruktureret forretningsplatform til digitalisering og automatisering af selvbetjening og arbejdsgange med konfigurerbar opsætning af sagsgange.

TAP er udviklet til at håndtere komplekse sagsgange samt alle aspekter af tilskudsadministrationsprocessen i de særligt komplekse tilskudsordninger, man ofte ser i statslige organisationer. TAP sikrer din organisation en effektiv, automatiseret og digital ansøgningsproces, sagsbehandling, udbetaling og generel administration af dine tilskudsordninger og forretning som helhed.

Effektiv og automatisk tilskudsadministration

I adskillige år har TAP hjulpet med at udbetale EU-landbrugsstøtte til danske landmænd. Det er tilskudsadministration af høj kompleksitet. Ved hjælp af TAP har Landbrugs- og Fiskeristyrelsen sikret, at Danmark er det land i Europa, der år efter år udbetaler EU-støttemidlerne mest effektivt, automatisk og til tiden. I 2016 sikrede TAP eksempelvis, at hele 76% af alle ansøgninger om EU-landbrugsstøtte blev behandlet fuldstændig automatisk uden behov for yderligere sagsbehandling.

Fleksibelt og skalerbart forretningssystem

TAP er et velstruktureret, moderne og fleksibelt forretningssystem, der er baseret på en serviceorienteret arkitektur (SOA). TAP er konfigurerbart, og er opbygget som et standard rammesystem, der sikrer hurtigt og sikker implementering. TAP digitaliserer alt fra selvbetjening til arbejdsgange i offentlige virksomheder.

TAP har en lang række standardfunktioner og komponenter, som vi opsætter til at understøtte din organisations individuelle begrebsmodel, arbejdsprocesser og forretningsregler. Vi kan også tilføje specialudviklede komponenter til løsningen, som I kan bruge på lige fod med de eksisterende.

TAP er skalerbart, og kan implementeres i både små og store organisationer. Systemet anvender og bygger videre på den nyeste teknologi fra Microsoft, og er et åbent system, der integrerer med andre løsninger.

Brugergrænseflader

TAP servicerer en række forskellige typer af brugere, som kan komme til systemet på forskellig vis:

Medarbejderportal: I medarbejderportalen får den enkelte medarbejder overblik over og adgang til egne sager og opgaver, samt indblik i relevant statistik. Langt de fleste medarbejdere vil kunne løse deres arbejdsopgaver via portalen, hvorfra de har adgang til de arbejdsgange, der er sat op i systemet. Portalen kan bruges sammen med Microsoft Office.

Smartklient: Smartklienten er beregnet til de meget erfarne og/eller ekspertorienterede brugere, der skal have adgang til størstedelen af løsningens funktioner. Smartklienten kan bruges sammen med Microsoft Office.

Administrationsmodul: I administrationsmodulet definerer vi løsningens brugere, profiler og opsætning, herunder begrebsmodel, arbejdsgange, forretningsregler mv. Dette modul er tiltænkt løsningens superbrugere.

Løsningskomponenter (services)

TAP indeholder en række standard forretningsservices, som vi konfigurerer til at understøtte både de simple og de komplekse forretningsprocesser og –regler, din organisation arbejder efter. Udover standardkomponenterne, som er beskrevet herunder, udvikler vi nye services, som organisationen måtte have behov for, og integrerer dem i systemets øvrige forretningsprocesser.

Skemaservice: TAP rummer en yderst fleksibel skemaløsning, der benytter Microsoft InfoPath designede skemaer til håndtering af blanketbaserede henvendelser. Løsningen sikrer validering og kvalitet i forbindelse med modtagelsen, og foretager automatisk sagsoprettelse og journalisering. Skemaerne kan løbende ændres, f.eks. med tilføjelse af nye felter og ændret layout.

Sagsservice: Systemet omfatter en komplet sagsløsning, således at f.eks. skemaer eller andre dokumenter kan gemmes på sager oprettet af sagsservicen. Sagerne kan efterfølgende indgå i automatiserede processer, hvor der kan foretages yderligere valideringer, beregninger og berigelse af data, ligesom sagerne kan indgå i manuelle opgaver, hvor sagsbehandlingen udføres af en sagsbehandler.

Workflow: Et regelsætbaseret workflow giver mulighed for konfigurerbar sags- og procesunderstøttelse, hvor vi opsætter og vedligeholder processer selvstændigt. Workflowet giver desuden en automatisering og integration af processerne, så de kan afvikles helt eller delvist uden sagsbehandlerens indblanding.

Kontrol- og stikprøveservice: Denne service understøtter at en stikprøve- eller kontrolansvarlig opbygger en række populationer, som er baseret på tilfældig, risikobaseret eller manuel udtagelse. Når en kunde er udtaget, kan der foretages stikprøvevalidering af sagsbehandlingen og/eller automatisk skabes en kontrolsag til denne, som indeholder et skema til inddata af kontrolrapporten, samt efterfølgende automatisk/manuel sagsbehandling heraf.

Økonomiservice: Økonomiservice understøtter forretningsprocesser med økonomiske transaktioner. Servicen fungerer som bindeled mellem administrative processer og økonomisystemet. Økonomiservice danner og samler godkendte bogføringstransaktioner, og videregiver transaktionerne til økonomisystemet. Desuden administrerer økonomiservicen den samlede budgetramme for området.

Rapportservice: Servicen giver mulighed for anvendelse af ledelsesinformation. De forskellige forretningsservices kan levere information til generering af både simple og mere avancerede ledelsesrapporter, hvor f.eks. produktionsinformation, som sagsmængder og gennemløbstider, sammenstilles med de tilhørende økonomiske transaktioner.

Uddataservice: Uddata giver mulighed for at samle dokumenter og blanketter i en konvolut og sende konvolutten, f.eks. pr. e-mail. Indhold i konvolutten kan ændres inden afsendelse, enten automatisk eller manuelt.

Vil du vide mere?

Hvis du vil høre mere om TAP, kan du kontakte os på salg.dk@formpipe.com.