Ärendehanteringssystem är ett informationssystem som är till för att stödja administrationen av ärenden i en organisation. Ett ärende kan representera alla typer av information, exempelvis diareförd information, avvikelseärenden, avtalsärenden, helpdesk, förbättringsförslag och underhållshantering.

Ärenden beskrivs ofta i processmodeller vilka specificerar de olika uppgifter som skall utföras från det att ett ärende skapas till dess att det betraktas som färdigbehandlat och kan avslutas.

Ärendehantering från Formpipe

Ärendehantering från Formpipe är utvecklad i nära samarbete med ett flertal företag och myndigheter för att stödja olika regulatoriska krav med målet att förbättra verksamhetens informationshantering. Lösningen hanterar alla ärenden som kan tänkas finnas i en organisation och hanterar samtidigt andra typer av elektronisk information, såsom e-post och bilder som blir integrerat med ärendena.

Användarvänlig lösning

Formpipes ärendehanteringslösning är både en lättadministrerad och användarvänlig lösning som förenklar, strukturerar och automatiserar det administrativa arbete som är relaterat till all hantering av ärenden. Funktioner för arbetsprocesser gör att ärenden och dokument automatiskt flödar till rätt person vid rätt tidpunkt i organisationen.

Med ärendehantering från Formpipe säkerställs att alla kritiska processteg hanteras enligt effektiva och definierade arbetsflöden och rutiner. Alla ärenden sparas i en gemensam databas och visas i ett webbaserat användargränssnitt.

Ärendehantering från Formpipe möjliggör att koordinera, styra samt få en överblick av samtliga ärendeprocesser inom organisationen.

Ärendehantering inom Life Science

Läs om Ärendehantering för Life Science här >>