Avvikelsehantering handlar om att kontinuerligt och aktivt identifiera, dokumentera och rapportera fel eller kvalitetsbrister som inte uppfyller organisationens definierade krav och som därmed påverkar verksamheten negativt.

Dessa krav är definierade i t.ex. projektplaner, produktions- och tillverkningsplaner, leveransplaner, budget eller andra dokument.

Även om en organisation har väl definierade och fungerande affärsprocesser, arbetsflöden och rutiner så innebär det inte automatiskt en felfri verksamhet. För att stödja processen med att kontinuerligt förbättra verksamheten krävs ett systematiskt arbetssätt för att identifiera och hantera avvikelser samt åtgärda orsakerna till en avvikelse och utvärdera åtgärdens effekt.

Avvikelsehantering från Formpipe

Formpipes lösning för avvikelsehantering är ett webbaserat verktyg för att på ett systematiskt sätt följa upp och åtgärda avvikelser i olika affärsprocesser och rutiner. Lösningen levererar anpassade avvikelserapporter och åtgärdsrapporter till rätt område inom organisationen.

Avvikelsehanteringen inkluderar att ta tillvara på identifierade avvikelser och bedriva ett systematiskt förbättringsarbete genom att fastställa och åtgärda orsaker samt utvärdera dess effekt. Med Formpipes lösning för avvikelsehantering kan denna process effektiviseras och kvalitetssäkras.

Avvikelsehantering inom Life Science

Läs om Avvikelsehantering för Life Science här >>