Mängden information i en organisation är ständigt växande. Till detta finns det genom olika lagar och direktiv tydliga krav på hanteringen av information i både privat som offentlig sektor.

Dokumenthantering är den viktigaste funktionen i handläggningen av ett ärende.  Ett dokumenthanteringssystem skall därför vara utformat att hantera en organisations alla typer av dokument och e-post på ett enkelt och smidigt sätt, över dokumentets hela livscykel. Detta inkluderar bl.a. versionshantering och säker lagring av dokument. Ett effektivt dokumenthanteringssystem bör därtill ha stöd för avancerade behörighetsstyrda säkerhetsfunktioner, rutiner för godkännande och signering samt sökfunktioner.

Dokumenthantering från Formpipe

Formpipes lösningar för dokumenthantering är utformade för att effektivisera hanteringen av ett dokument genom dess livscykel genom att kontrollera skapandet, lagringen, hämtningen, hanteringen, signeringen och spridningen av dokument i elektroniskt format.

Formpipes dokumenthanteringslösningar integrerar dokumenthanteringen i organisationens olika processer. Lösningarna innehåller funktioner för versionskontroll, revisionskontroll, indexering, publicering och distribution samt säkerhetskontroll. Indexering av dokument inklusive metadata medför att tjänsten har kraftfulla sökfunktioner. Publicerings- och distributionsfunktionerna används för åtkomst och spridning av dokument, medan säkerhetskontrollerna styr vilka användare som har tillgång till vilka dokument. 

Lagra dokument i sitt sammanhang

Dokumenthantering från Formpipe  inkluderar ett fullständigt dokumenthanteringssystem men erbjuder en unik fördel; ett dokument lagras alltid i sitt sammanhang. Detta särskiljer Formpipes lösning från andra dokumenthanteringssystem vilka i regel är att betrakta som tekniska funktioner snarare än verksamhetssystem.

Dokumenthantering inom Life Science

Läs om Dokumenthantering för Life Science här >>