En effektiv processtyrning i en organisation skapar stora fördelar i optimeringen av resurser och arbetsprocesser.  Ofta är det önskvärt att formalisera arbetsprocesser genom att använda olika typer av work­flow.

Man vill underlätta samarbeten som omfattar många parter/handläggare eller säkerställa att ett ärende hanterats enligt en fastställd process. Att arbeta med workflow medför en ökad spårbarhet, som i sin tur också leder till en högre kvalitet. Detta utgör grunden för en träffsäk­er uppföljning, som är ett värdefullt verktyg i all verksamhetsplanering och utveckling.

Formpipes lösning för workflow

Formpipes workflow-lösning består av en generell och fristående workflow-motor i vilken användare kan definiera egna arbetsflöden och tillämpa dessa på ärenden i produkten. Ett arbetsflöde definieras som ett antal arbetssteg och tillåtna övergångar mellan dessa. En utpekad användare, eller en användare som innehar en viss roll, är ansvarig att hantera ärendet i ett givet processteg och flytta ärendet vidare till nästa steg.

Formpipes lösning för workflow underlättar för funktionsöverskridande samarbete där dokument och uppgifter lätt åskådliggörs med personliga ”To-Do” listor. Det finns inga begränsningar rörande antal processer som kan hanteras eller processer per ärende. Påminnelsehantering kopplade till tid, delsteg eller stegövergångar förenklar det dagliga arbetet.

Intuitivt gränssnitt

Formpipes lösning står ut bland jämförbara lösningar med ett intuitivt gränssnitt och en betydande flexibilitet i workflow-motorn som styr de givna arbetsflödena. Skulle en organisation behöva ändra i en process, eller avvika från normal process, är detta mycket enkelt utfört av administrator eller användare. Förändringen dokumenteras och loggas direkt i produkten.