I kommuners strävan att kontinuerligt förbättra produktiviteten, öka servicenivån till medborgare och samtidigt minimera kostnader är kvalitativa IT-stöd av väsentlig betydelse.

Målet är att skapa så hög samhällsnytta som möjligt med de resurser som tilldelas. I denna process förväntas ärenden och handlingar processas med kortaste möjliga ledtid. Detta ställer höga krav på systemstöd för effektiv informationsspridning. Därtill ska god spårbarhet och säkerhet garanteras för att svara upp mot uppsatta lagar och utvecklingskrav.

Ärende- och dokumenthantering för den effektiva e-kommunen

Formpipes marknadsledande lösning används idag av över 80 kommuner och är baserad på de unika krav som finns inom den kommunala sektorn.  Det gör vår lösning till marknadens mest kraftfulla och heltäckande system från ärende- och dokumenthantering till e-förvaltning, arkivering och bevarande.

Formpipes lösning för kommuner kvalitetssäkrar och effektiviserar det administrativa arbetet rörande alla lagstadgade dokumentationsprocesser och svarar upp mot kommunens mål att öka samhällsnyttan via förbättrad service och minskade kostnader. Effektiv dokument-, register- och ärendehantering med diarieföring gör att repetitiva uppgifter kan rationaliseras samtidigt som processen för varje inkommande handling effektiviseras. Med möjligheten till en formaliserad arbetsprocess med s.k. workflow uppnås en ökad spårbarhet, detta som i sin tur leder till högre kvalitet och bättre tillgänglighet mot kommunens invånare. 

Läs om relaterade lösningar:

Dokumenthantering från Formpipe
Ärendehantering från Formpipe
Diarieföring från Formpipe
Workflow från Formpipe
Mötesadministration från Formpipe
System för bevarande från Formpipe
Webbpublicering från Formpipe
Mötespublicering från Formpipe