Universitet och högskolor hanterar årligen åtskilliga ansökningar och ärenden och har ett krav på diarieföring.

För att säkerställa kvalitet och effektivitet i interna ärendeprocesser har Formpipe levererat lösningar till närmare 75 % av Sveriges universitet och högskolor. Syftet är att frigöra resurser så att våra lärosäten kan tillhandahålla en högklassig utbildning och ge bästa service för samtliga intressenter.

Ärende- och dokumenthantering för högskolor och universitet

Formpipe tillhandhåller ett system som gör att lagar och myndighetskrav som t.ex. tillgänglighet, spårbarhet och bevarande uppfylls samtidigt som en automatisering sker av manuella rutiner och ärendeprocesser. Fakultetsöverskridande processer effektiviseras via ett ökat samarbete och gemensamma/automatiserade arbetsflöden. Med Formpipe för lärosäten säkerställs att rätt person har rätt information och material vid rätt tillfälle så att beslut fattas på rätt grunder.

Läs om lösningar relaterade till lärosäten:

Dokumenthantering från Formpipe
Ärendehantering från Formpipe
Ansökan från Formpipe
Diarieföring från Formpipe
Workflow från Formpipe
System för bevarande från Formpipe