Med begreppet bolagsstyrning menas vanligtvis de regler och den struktur som byggs upp för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda ett aktiebolag.

Formpipe Software AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Styrning, ledning och kontroll av Formpipe fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, bolagets styrelse, VD, svensk aktiebolagslag, den gällande bolagsordningen samt Svensk kod för bolagsstyrning. Formpipe har tillämpat Koden sedan den 1 juli 2008.

Den gällande bolagsstyrningsrapporten återfinns vid var given tidpunkt i bolagets senaste årsredovisning. Nedan återfinns de tre senaste årens bolagsstyrningsrapporter som utdrag ur respektive årsredovsning.