Anmälan till stämman
Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB, fd VPC AB ("VPC") förda aktieboken fredagen den 6 mars 2009;
dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget under adress FormPipe Software AB, attention: Lisa Kellner, Box 231 31, 104 35 Stockholm, per telefax 08-555 290 99 eller via e-post till stamman@formpipe.se, senast fredagen den 6 mars 2009, kl. 16:00.

 
Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.formpipe.se. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman skall sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos VPC i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad hos VPC) fredagen den 6 mars 2009 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.