Anmälan till stämman
Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 9 mars 2011
dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress FormPipe Software AB, Årsstämma 2011, Box 23131, 104 35 Stockholm, per telefax 08-555 290 99, per telefon 0765-25 90 66, 0765-25 90 66, eller via e-post till stamman@formpipe.com, senast onsdagen den 9 mars 2011, kl. 16:00.


Vid anmälan ska uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt som PDF nedan, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om aktieägaren avser att medföra biträden (högst två stycken) till bolagsstämman ska sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, måste vara verkställd onsdagen den 9 mars 2011 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.