Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets lokaler på Sveavägen 168 i Stockholm.

Anmälan till stämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 18 april 2015 (notera att då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken fredagen den 17 april 2015);
  • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Formpipe Software AB, Årsstämma 2015, Box 23131, 104 35 Stockholm, per telefax 08-555 290 99, per telefon 0765-25 77 12 eller via e-post till stamman@formpipe.com, senast, måndagen den 20 april 2015 kl. 16:00.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.formpipe.se samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om aktieägaren avser att medföra biträden (högst två stycken) till bolagsstämman skall sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, måste vara verkställd fredagen den 17 april 2015 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Vänligen se fullständig kallelse till årsstämma 2015 i bifogad PDF nedan.