Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org.nr 556668-6605, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2018, kl. 14.00, i Bolagets lokaler på Sveavägen 168 i Stockholm.

Anmälan till stämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 19 april 2018;
  • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Formpipe Software AB, Årsstämma 2018, Box 23131, 104 35 Stockholm, per telefax 08-555 290 99, per telefon 0765-25 77 12 eller via e-post till stamman@formpipe.com, senast torsdagen den 19 april 2018.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.formpipe.se samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om aktieägaren avser att medföra biträden (högst två stycken) till bolagsstämman skall sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, måste vara verkställd torsdagen den 19 april 2018 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Vänligen se fullständig kallelse och övriga handlingar till årsstämman 2018 nedan.