Publicering av prospekt avseende Formpipes företrädesemission

Det här är ett utdrag ur pressmeddelande. För fullständigt pressmeddelande, se bifogad fil längre ner på denna sida.

Styrelsen i Formpipe Software AB (publ) (”Formpipe Software”) har upprättat ett prospekt avseende företrädesemissionen. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Formpipe Softwares webbplats www.formpipe.se, Carnegie Investment Bank AB:s webbplats www.carnegie.se, och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

Prospektet kommer att skickas till Formpipe Softwares direktregistrerade aktieägare samt de aktieägare som var förvaltarregistrerade per den 8 juni 2012 och kan även beställas från Carnegie Investment Bank AB under kontorstid på telefon +46 8 5886 94 80.

Stockholm, den 13 juni 2012
Formpipe Software AB (publ)

Dokumentation samt information som berör nedan punkter om företrädesemissionen finner ni längre ner på sida.

 • Prospektet
 • Anmälningssedlar för teckning av aktier, med och utan teckningsrätt
 • Pressrelease: offentliggörande av prospekt 
 • Pressrelease: offentliggörande av slutliga emissionsvillkor
 • Pressrelease: förvärv av Traen

 


Extra bolagsstämma 20120607

Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 7 juni 2012, kl. 16.00, i Bolagets lokaler på S:t Eriksgatan 117 i Stockholm.

Anmälan till stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 31
maj 2012;
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Formpipe Software AB, Extra bolagsstämma 2012, Box 23131, 104 35 Stockholm, per telefax 08-555 290 99, per telefon 0765-25 77 12 eller via e-post till stamman@formpipe.com, senast torsdagen den 31 maj 2012, kl. 16:00.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.formpipe.se samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om aktieägaren avser att medföra biträden (högst två stycken) till bolagsstämman skall sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, måste vara verkställd senast torsdagen den 31 maj 2012 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Det här är en förkortad version av Kallelse till extra bolagsstämma. För fullständig kallelse, vänligen se PDF nedan.

Dokumentation samt information som berör nedan punkter om Extra Bolagsstämma 20120607 finner ni längre ner på denna sida.

 • Kallelse
 • Styrelsens beslut och förslag- Styrelsens redogörelse 
 • Revisorns yttrande- Fullmaktsformulär
 • Styrelsens beslut om fastställande av slutliga emissionsvillkor
 • Notice of extarordinary general meeting
 • Protokoll från bolagsstämman
 • Stämmokommuniké