Styrelsen för Formpipe anser att aktieägarnas intresse på bästa sätt tillvaratas genom att de anställda i bolaget erbjuds ett långsiktigt ägarengagemang i bolaget.

Ett personligt ägande förväntas öka de anställdas intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet och därigenom främja en långsiktigt god värdeutveckling på bolagets aktie. Incitamentsprogram bidrar även till att höja motivationen hos de anställda samt ytterligare förstärka samhörighetskänslan inom bolaget.

Formpipe har för närvarande följande aktiva incitamentsprogram för personalen:

Teckningsoptionsprogram 2012/2015