För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och Verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämman en eller två revisorer med högst två suppleanter.

Under bolagsstämman 2015 utsågs auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor till slutet av årsstämman som hålls under 2016. Som huvudansvarig revisor har PricewaterhouseCoopers AB utsett auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Aleksander Lyckow
Auktoriserad revisor, medlem av FAR SRS
 
Torsgatan 21
113 97 Stockholm
Telefon: 08-555 330 00