Perioden 1 oktober 31 december 2014

- Nettoomsättning 97,3 Mkr (84,1 Mkr)
- Systemintäkter 66,3 Mkr (54,9 Mkr)
- EBITDA 28,9 Mkr (20,5 Mkr)
- EBITDA-marginal 29,7 % (24,4 %)
- EBIT 16,8 Mkr (10,7 Mkr)
- Resultat efter skatt 10,2 Mkr (8,5 Mkr)
- Resultat per aktie före utspädning 0,19 kr (0,17 kr)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten 45,2 Mkr (34,1 Mkr)

Perioden 1 januari – 31 december 2014

- Nettoomsättning 342,4 Mkr (294,1 Mkr)
- Systemintäkter 221,6 Mkr (197,1 Mkr)
- EBITDA 78,2 Mkr (64,6 Mkr)
- EBITDA-marginal 22,8 % (22,0 %)
- EBIT 33,5 Mkr (27,3 Mkr)
- Resultat efter skatt 18,0 Mkr (15,8 Mkr)
-Resultat per aktie före utspädning 0,34 kr (0,30 kr)
-Kassaflöde från den löpande verksamheten 76,8 Mkr (74,6 Mkr)

Observera att kalendariet för finansiell information har uppdaterats, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 10 februari 2015.