Perioden 1 januari – 31 mars 2014

- Nettoomsättning 79,0 Mkr (67,2 Mkr)
- Systemintäkter 49,5 Mkr (46,1 Mkr)
- EBITDA 15,2 Mkr (12,2 Mkr)
- EBITDA-marginal 19,2 % (18,1 %)
- EBIT 5,3 Mkr (3,2 Mkr)
- Resultat efter skatt 2,8 Mkr (0,4 Mkr)
- Resultat per aktie före utspädning 0,05 kr (0,01 kr)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten 14,9 Mkr (20,2 Mkr)

För fullständig delårsrapport, se PDF nedan.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 16 april 2014.