Stockholm Vatten har tecknat avtal avseende utökat antal licenser för ECM-produkten FormPipe Platina via FormPipe Softwares partner Logica. Ordervärdet uppgår för FormPipe Software till 1,6 Mkr, det är Logica som står som tjänsteleverantör.
S
tockholm vatten har sedan tidigare implementerat FormPipe Platina och väljer nu att gå vidare med utökad funktionalitet och ett större antal användare.
 
– Allt fler befintliga kunder utökar sin investering i våra ECM-produkter. Tack vare våra partners verksamhetskunskap tydliggörs potentialen i våra produkter för elektronisk informationshantering, det är Stockholm Vatten ett bra exempel på, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.
 
Stockholm Vatten breddar användandet av FormPipe Platina från den ursprungliga installationen med diarium för att nu rulla ut systemet i hela organisationen, med fler funktioner. Dokumenthantering, remisshantering och avvikelsehantering är funktioner som står på agendan.
 
– Vi har visat på lösningar byggda på FormPipe Platina som ger betydande effektivitetsvinster för Stockholm Vatten. Vi är stolta över att ha fått förtroendet och ser fram emot att implementera dessa funktioner, säger Stefan Larsson på Logica.
 

För ytterligare information, kontakta
Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB,
0705-67 73 85

Stefan Larsson, Enterprise Content Management, Logica,
0733-98 02 45