Till följd av att innehavare av teckningsoptioner 2008/2010 i FormPipe Software AB (publ) ("Bolaget") tecknat aktier i Bolaget med utnyttjande av sådana teckningsoptioner har antalet aktier och röster i Bolaget ökat med 268 323 stycken under mars 2010.

Antalet aktier och röster i Bolaget uppgår efter ökningen till 12 004 504 stycken.


För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB,
0705-67 73 85
 
Denna information offentliggörs enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 31 mars 2010, klockan 09:00.