Börsnoterade Formpipes ägare Provider Investment AB går ned i ägande genom att sälja 301 000 aktier motsvarande 2,56 % och innehar därefter 1 272.637 aktier i Formpipe, vilket motsvarar 10,84 %.

Genom försäljningen minskar Provider sin skuldbörda och frigör resurser för vidare investeringar i noterade bolag som saknar tydliga aktiva ägare, säger Johan Hernmarck, Provider Investment och fortsätter:
Providers resterande innehav i Formpipe är av långsiktig karaktär.

 
Provider Investment AB är ett privatägt svenskt investmentbolag vars affärsidé är att långsiktigt investera eget kapital i små och mindre noterade bolag företrädesvis i Sverige som saknar tydliga huvudägare, bidra med kompetent kapital, nätverk och aktivt deltaga i bolags förändringsprocesser genom aktivt styrelsearbete.

För ytterligare information kontakta:
Johan Hernmarck
tel +46705206060
johan.hernmarck@providerventure.com