Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om utdelning om 0,50 kr (0,50 kr) per aktie, vilket ger en total utdelning om maximalt 6,2 Mkr (6,0 Mkr).
Resultatet har belastats med omstruktureringskostnader av engångskaraktär uppgående till 5 Mkr. Åtgärderna beräknas vara helt genomförda under första kvartalet 2011 och bedöms ge effektivitetsbesparingar på 6 Mkr årligen med start 2011.

Perioden 1 januari – 31 december 2010
Nettoomsättning 112,0 Mkr (127,6 Mkr)
Systemintäkter 97,5 Mkr (102,1 Mkr)
Rörelseresultat före avskrivningar 20,0 Mkr (35,2 Mkr)
Rörelseresultat 10,9 Mkr (26,5 Mkr)
Rörelsemarginal 9,7 % (20,8 %)
Resultat efter skatt 8,6 Mkr (18,0 Mkr)
Resultat per aktie före utspädning 0,72 kr (1,54 kr)
Valutakurseffekter har påverkat omsättning och rörelseresultat negativt med 3,2 Mkr respektive 1,1 Mkr

Perioden 1 oktober – 31 december 2010
Nettoomsättning 28,7 Mkr (38,0 Mkr)
Systemintäkter 25,8 Mkr (31,6 Mkr)
Rörelseresultat före avskrivningar 0,1 Mkr (12,3 Mkr
Rörelseresultat -2,2 Mkr (10,1 Mkr)
Rörelsemarginal -7,8 % (26,5 %)
Resultat efter skatt -1,7 Mkr (5,9 Mkr)
Resultat per aktie före utspädning -0,14 kr (0,50 kr)
Valutakurseffekter har påverkat omsättning och rörelseresultat negativt med 0,7 Mkr respektive 0,1 Mkr

För fullständig bokslutskommuniké, se bifogad fil (PDF) nedan.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB,
0705-67 73 85