Perioden 1 januari - 31 mars 2011

  • Nettoomsättning 29,4 Mkr (31,4 Mkr)
  • Systemintäkter 27,6 Mkr (26,3 Mkr)
  • Rörelseresultat före avskrivningar 8,7 Mkr (8,7 Mkr)
  • Rörelseresultat 6,6 Mkr (6,4 Mkr)
  • Rörelsemarginal 22,4 % (20,4 %)
  • Resultat efter skatt 4,9 Mkr (5,1 Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,41 kr (0,44 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 12,6 Mkr (2,7 Mkr)
  • Valutakurseffekter har påverkat omsättning och rörelseresultat negativt med 0,9 Mkr respektive 0,3 Mkr


För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd FormPipe Software, 0705-67 73 85