FormPipe Software erhåller tilläggsorder avseende utökat antal licenser för ECM-produkten FormPipe Platina från Skatteverket. Ordervärdet uppgår för FormPipe Software till 2 Mkr, det är FormPipe Softwares partner Artvise som står som tjänsteleverantörer.

Skatteverket har sedan tidigare implementerat FormPipe Platina och det nya avtalet innefattar utökad funktionalitet och utökat antal användare.

– Som flera av våra andra stora myndighetskunder väljer även Skatteverket att utöka antalet processer som hanteras inom ramen för FormPipe Platina. Genom att involvera fler användare tydliggörs de möjligheter till effektiv informationshantering som skapas med ett starkt ECM-system, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

Av det totala affärsvärdet intäktsförs 1,7 Mkr i andra kvartalet, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:

Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 8

 


Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 1 juli 2011.