Staffanstorps kommun har tecknat avtal avseende licenser för ECM-produkten FormPipe Platina för dokument- och ärendehantering samt e-tjänster. Det totala ordervärdet uppgår för FormPipe Software till 2,5 Mkr.

Av det totala ordervärdet om 2,5 Mkr avser 1 Mkr licensintäkter vilka intäktsförs under första kvartalet 2011. Resterande ordervärde avser intäkter för underhåll av produkten och intäktsförs löpande under avtalets giltighet.

– Behovet av effektivare förvaltning driver på efterfrågan på ECM-produkter. Vår starka ställning i offentlig sektor ger oss stora möjligheter när kommuner, landsting och myndigheter samordnar och effektiviserar sin informationshantering, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.


För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85


Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 1 april 2011.