Perioden 1 Januari – 31 Mars 2012

  • Nettoomsättning 28,1 Mkr (29,4 Mkr)
  • Systemintäkter 25,7 Mkr (27,6 Mkr)
  • Rörelseresultat före avskrivningar 6,0 Mkr (8,7 Mkr)
  • Rörelseresultat 3,0 Mkr (6,6 Mkr)
  • Rörelsemarginal 10,7 % (22,4 %)
  • Resultat efter skatt 2,2 Mkr (4,9 Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,18 kr (0,41 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 9,1 Mkr (12,6 Mkr)

För fullständig delårsrapport, se pdf nedan.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85


Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 19 april 2012.