FormPipe Softwares dotterbolag Traen får tilläggsorder från en dansk kommun avseende ECM-produkten Acadre.  Det totala ordervärdet uppgår till 1,7 Mkr och består uteslutande av licens- och underhållsintäkter.

– I den offentliga sektorn i Danmark ställs ökade krav på kostnadseffektiva IT-stöd som skapar högre tillgänglighet, ökad automatisering och bättre effektivitet. Efterfrågan på våra produkter och lösningar i dansk offentlig sektor är fortsatt god och i takt med att våra slutkunder ser ett breddat användningsområde för våra produkter, ökar också antalet sålda licenser, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 0,9 Mkr att intäktsföras under fjärde kvartalet 2012, underhållsintäkterna periodiseras över avtalsperioden.

 

För ytterligare information, kontakta:

Christian Sundin, vd och koncernchef för FormPipe Software AB, +46 705-67 73 85

Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 21 december 2012.