Incitamentsprogram 2012/2015
Årsstämman den 27 mars 2012 beslutade om emission av teckningsoptioner, riktat till samtliga tillsvidareanställda inom FormPipe Software-koncernen. En option ger rätt att teckna en ny aktie. Totalt tecknades 200 000 stycken varav 87 procent av optionsrätterna tecknades av ledningsgruppen.

Den volymviktade kursen var 14,50 kr per aktie under mätperioden 7/5 – 11/5. Därmed blir lösenpriset 17,40 kr per ny aktie. Teckningsperioden löpte 15/5 – 22/5, stängningskurs vid teckningsperiodens slut var 11,65 kr per aktie.
 
Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna beräknas aktiekapitalet öka med 20 000 kronor, motsvarande cirka 1,6 procent av bolagets nuvarande aktiekapital och röster.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85