Aktieägarna i FormPipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 27 mars 2012, kl. 15.00, i Bolagets lokaler på S:t Eriksgatan 117 i Stockholm.

Anmälan till stämman
Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 21 mars 2012;
  • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress FormPipe Software AB, Årsstämma 2012, Box 23131, 104 35 Stockholm, per telefax 08-555 290 99, per telefon 0765-25 77 12 eller via e-post till stamman@formpipe.com, senast onsdagen den 21 mars 2012, kl. 16:00.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.formpipe.se samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om aktieägaren avser att medföra biträden (högst två stycken) till bolagsstämman skall sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, måste vara verkställd onsdagen den 21 mars 2012 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Läs fullständig kallelse till årsstämman i bifogad PDF nedan.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

 


Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 31 januari 2012.