Perioden 1 januari – 31 mars 2013

  • Nettoomsättning 67,2 Mkr (28,1 Mkr, proforma 74,0 Mkr)
  • Systemintäkter 46,1 Mkr (25,7 Mkr, proforma 49,2 Mkr)
  • EBITDA 12,2 Mkr (6,0 Mkr, proforma 8,7 Mkr)
  • EBITDA-marginal 18,1 % (21,2 %, proforma 11,8 %)
  • EBIT 3,2 Mkr (3,0 Mkr)
  • Resultat efter skatt 0,4 Mkr (2,2 Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,00 kr (0,09 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 20,2 Mkr (9,1 Mkr)


För fullständig delårsrapport, se pdf nedan.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

 


Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 3 maj 2013.