Perioden 1 januari – 31 december 2012

 • Nettoomsättning 201,2 Mkr (112,5 Mkr)
 • Systemintäkter 142,9 Mkr (105,3 Mkr)
 • EBITDA1 57,7 Mkr (30,4 Mkr)
 • EBITDA1-marginal 28,7 % (27,0 %)
 • EBIT 28,6 Mkr (20,2 Mkr), har belastats med förvärvskostnader av engångskaraktär om 6,9 Mkr (- Mkr)
 • Resultat före skatt 16,1 Mkr (20,0 Mkr), har belastats med förvärvskostnader av engångskaraktär om 15,4 Mkr (- Mkr)
 • Resultat efter skatt 13,7 Mkr (14,7 Mkr), har belastats med förvärvskostnader av engångskaraktär om 10,5 Mkr (- Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,36 kr2 (0,56 kr2), har belastats med förvärvskostnader av engångskaraktär om 0,28 kr2 (- kr2)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 34,1 Mkr (25,4 Mkr)

 

Perioden 1 oktober – 31 december 2012

 • Nettoomsättning 87,3 Mkr (34,5 Mkr)
 • Systemintäkter 53,9 Mkr (31,9 Mkr)
 • EBITDA1 27,2 Mkr (9,3 Mkr)
 • EBITDA1-marginal 31,2 % (26,9 %)
 • EBIT 18,1 Mkr (6,4 Mkr)
 • Resultat före skatt 15,8 Mkr (6,4 Mkr)
 • Resultat efter skatt 8,6 Mkr (4,6 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,17 kr3 (0,18 kr3)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 19,9 Mkr (9,8 Mkr)

 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85


Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag 28 februari 2013.