Den danska kommunen Esbjerg och FormPipe Softwares dotterbolag Traen skriver avtal gällande implementation, support och underhåll för ECM-produkten Acadre. Avtalet gäller för fyra år och det totala ordervärdet uppgår till 4,3 Mkr.

Efter ett anbudsförfarande valde Esbjergs kommun att skriva avtal med FormPipe Softwares dotterbolag Traen gällande ECM-produkten Acadre. Esbjergs kommun valde Acadre med anledning av att produkten fick högst poäng gällande ”värde för pengarna” av de fem deltagande anbuden.

Esjbergs kommun är den femte största i Danmark och de blir nu en del i Acadre användargrupp där fler än fyrtio av Danmarks totalt 98 kommuner deltar.

– Acadres kärnfunktioner stödjer kommunernas arbete med att effektivisera och standardisera arbetsflöden som syftar till att ge medborgare och företag en hög och säker servicenivå. Vi är väldigt stolta att Esbjergs kommun har valt att samarbeta med oss som leverantör och vi ser fram mot projektet, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkter om 0,8 Mkr att intäktsföras under andra kvartalet 2013, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:

Christian Sundin, vd och koncernchef för FormPipe Software AB, +46 705-67 73 85

 

Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 24 april 2013.