FormPipe Software får tilläggsorder avseende ECM-produkten FormPipe W3D3 från en svensk myndighet. Det totala ordervärdet uppgår till 1,7 Mkr och består uteslutande av licens- och underhållsintäkter. 

– FormPipes produkter är mycket konkurrenskraftiga och många myndigheter ser nyttan av att utöka sitt användande. Genom god branschkunskap och långsiktigt engagemang i offentlig sektor fortsätter vi att skapa stabila intäkter för bolaget, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 1,4 Mkr att intäktsföras under första kvartalet 2013, underhållsintäkterna periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för FormPipe Software AB, +46 705-67 73 85

Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 27 mars 2013.