FormPipe Software skriver avtal med en grupp samverkande befintliga kunder gällande licenser för ECM-produkten FormPipe Platina. Ordervärdet uppgår till 3,2 Mkr.

Avtalet gäller funktionalitet för avvikelsehantering som ursprungligen utvecklades för produkten FormPipe Life Science för att följa de strikta regler som gäller inom läkemedelsindustrin. Funktionaliteten anpassas nu för att leva upp till kraven inom offentlig sektor.

Det finns regler och föreskrifter som styr hur man rapporterar, behandlar och följer upp avvikelser inom flertal verksamhetsområden, både i Landsting och bland kommuner. Reglerna finns exempelvis inom hälsa och sjukvård, kommunal omsorg eller laboratorieenheter.

– IT-stöd för avvikelsehantering är till nytta för både befintliga och potentiella kunder i offentlig sektor och kan bli en pusselbit för ökad licensförsäljning framöver, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkter om 1,6 Mkr att intäktsföras under andra kvartalet 2013, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för FormPipe Software AB, +46 705-67 73 85

Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 25 juni 2013.