FormPipe Software AB (publ) har ingått avtal med Carnegie Investment Bank AB (publ) om att Carnegie skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie från och med den 3 maj 2013, inom ramen för NASDAQ OMX Stockholm AB:s system för likviditetsgaranti. Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien.

Avtalet innebär i korthet att likviditetsgaranten ställer köp- och säljkurs i FormPipe Softwares aktie och förbinder sig att för egen räkning köpa och sälja aktier till dessa kurser.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för FormPipe Software AB, +46 705-67 73 85

 


Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdage den 2 maj 2013.