Formpipe får en order från Boverket gällande ECM-produkten Platina. Det totala ordervärdet uppgår till 1,2 Mkr.

– Idag ställs allt högre krav på service och att offentliga verksamheter behöver vara snabbrörliga, exempelvis genom att tillhandahålla nya e-tjänster som efterfrågas av allmänhet och företag. Självbetjäningstjänster, direkt kopplat till verksamhetssystem för ärendehantering ger i slutändan mer service för mindre pengar, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Boverket har som uppdrag att administrera ett antal subventioner inom området byggande och boende. I avropsförfrågan beskriver Boverket att det blir allt vanligare med helt nya former av riktade stöd, dessutom tillkommer bland annat krav på striktare regler för budgethantering och uppföljning. En genomförd förstudie rekommenderade ett nytt systemstöd för Boverkets subventionshantering baserat på ett dokument- och ärendehanteringssystem som stöder komplexa processer.

Enligt Boverket finns också stor effektiviseringspotential och möjlighet till förbättrad kundservice, genom en förändrad hantering av arbetet med att ta emot och besvara frågor från allmänhet och organisationer. Ett bra systemstöd i form av ett integrerat dokument- och ärendehanteringssystem är en förutsättning för en sådan förändring.

I enlighet med lagen om offentlig upphandling gäller en avtalsspärr på 10 dagar innan avtal kan undertecknas.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________
Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 4 november 2013.