En dansk kommun och Formpipe skriver avtal gällande implementation och underhåll av ECM-produkten Acadre. Avtalet gäller för fyra år och ordervärdet uppgår till 2,9 Mkr.

Efter ett anbudsförfarande väljer kunden att skriva avtal med Formpipe gällande ECM-produkten Acadre. Av de fem deltagande anbuden valdes Formpipes lösning eftersom den anses ge ”mest värde för pengarna”.

– Vi är stolta över att ytterligare en kommun valt att samarbeta med Formpipe. Affären stärker vår position som den ledande leverantören av ECM-produkter för dansk offentlig sektor. Danska kommuner har ett starkt fokus på effektiv ärendehantering och att förse medborgare och företag med rätt servicenivå, alltså just de uppgifter som kärnfunktionaliteten i vår produkt löser, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkter om 0,3 Mkr att intäktsföras under fjärde kvartalet 2013, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________
Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 8 november 2013.