Formpipe får order avseende ECM-produkten Long-Term Archive från en stor svensk myndighet. Licensintäkten uppgår till 4 Mkr och periodiseras över den sexåriga avtalsperioden.

Nyligen blev Formpipe utvald som leverantör på SKL:s ramavtal för e-arkiv, både på egen hand och via ett flertal partners. Ramavtalets volym uppskattas av SKL till cirka 250 Mkr.

– Ramavtal av den här arten sätter fokus på området e-arkiv och nu ser vi på allvar att investeringarna inom detta område tar fart. Vi ser en ökad efterfrågan på IT-stöd som minskar kostnaderna för dyr och otymplig arkivering och som förbättrar medborgarservice samt stöder delaktighet, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Alla kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag behöver IT-stöd för att elektroniskt kunna lagra och återsöka de tusentals handlingar och ärenden som hanteras inom organisationen. I offentlig sektor finns tydliga krav och regler för hur denna information ska sparas och arkiveras för framtiden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 2 oktober 2013.