En dansk kund i offentlig sektor och Formpipe skriver avtal gällande Grants Management-produkten (hantering av ansöknings- och bidragsprocesser) TAS. Avtalet gäller en utökning av kundens befintliga lösning och gäller för fyra år. Det totala ordervärdet uppgår till 10,5 Mkr.

Kunden har valt att förlänga och utöka sin användning av TAS under de närmaste fyra åren.

Inom dansk offentlig sektor finns en ökad efterfrågan på kostnadseffektiva IT-lösningar som skapar ökad tillgänglighet, ökad automatisering, förbättrad effektivitet och förmåga att dokumentera och följa upp effekter av beviljade medel.

– Behovet av effektivare förvaltning driver på efterfrågan på ECM-produkter. Vår starka ställning i offentlig sektor ger oss stora möjligheter när kommuner, landsting och myndigheter samordnar och effektiviserar sin informationshantering, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkter om 2,7 Mkr att intäktsföras under tredje kvartalet 2013, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 30 september 2013.