Perioden 1 januari - 30 september 2014

 • Nettoomsättning 245,1 Mkr (210,1 Mkr)
 • Systemintäkter 155,2 Mkr (142,2 Mkr)
 • EBITDA 49,3 Mkr (44,2 Mkr)
 • EBITDA-marginal 20,1 % (21,0 %)
 • EBIT 16,7 Mkr (16,6 Mkr)
 • Resultat efter skatt 7,9 Mkr (7,2 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,15 kr (0,14 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 31,8 Mkr (40,5 Mkr)

Perioden 1 juli - 30 september 2014

 • Nettoomsättning 81,9 Mkr (70,3 Mkr)
 • Systemintäkter 51,1 Mkr (47,5 Mkr)
 • EBITDA 17,5 Mkr (18,9 Mkr)
 • EBITDA-marginal 21,3 % (26,9 %)
 • EBIT 5,3 Mkr (9,4 Mkr)
 • Resultat efter skatt 2,0 Mkr (5,0 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,05 kr (0,10 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 9,1 Mkr (13,2 Mkr)

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 24 oktober 2014.