Skatteverket förlänger sitt support- och underhållsavtal gällande ECM-produkten Platina. Det totala värdet för Formpipe uppgår till 13,7 Mkr och intäkterna periodiseras över avtalsperioden om fem år.

Avtalet gäller support och underhåll för Skatteverkets befintliga installationer av Platina och har avropats via Kammarkollegiets ramavtal, Licensförsörjning 2010.

– Att vi skriver längre avtal med flera av de största myndigheterna både i Sverige och Danmark gör att vi säkrar viktiga intäktsströmmar över tid. Men det har också stor betydelse för kommande upphandlingar i offentlig sektor där referenser från stora myndigheter, med höga kapacitets- och leveranskrav, är en viktig faktor för att stå med vinnande anbud, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 15 december 2014.