Purna, ett belgiskt företag inom Life Science-branschen, har tecknat avtal gällande Platina QMS för att hantera och effektivisera processer och dokumentation inom kvalitetshantering. Formpipes partner Sigma står som tjänsteleverantör. Ordervärdet uppgår till 1 Mkr.

– Genom att implementera Platina QMS vill vi höja effektiviteten i vår verksamhet, våra dokument och processer blir bättre strukturerade och därmed får vi en ökad kontroll gällande kvalitets- och compliance-processer. Det innebär att vi minskar risker och ökar vår konkurrenskraft, säger Bart Peeters, vd för Purna.

– Det är glädjande att Purna väljer Platina QMS för sin kvalitetshantering. Vi har stärkt vårt erbjudande mot Life Science-branschen, inte minst genom förvärvet av GXPi, vilket möjliggör en snabbare internationell expansion inom branschen. Vi har sett ett ökat intresse för våra produkter i Beneluxområdet och vi har etablerat ett försäljningskontor i Nederländerna, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Purna är en oberoende belgiskt företag med 160 anställda, en heltäckande kontraktstillverkare av läkemedel och kosmetiska icke-sterila vätskor. Utöver kontraktstillverkningen exporterar Purna också farmaceutiska produkter under eget varumärke.

Platina QMS är en kraftfull EQMS-produkt (Electronic Quality Management System) som maximerar både kontroll och effektivitet i verksamheter inom Life Science. Genom att använda Platina QMS underlättas kvalitetshanteringen i alla led.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkter om 0,7 Mkr att intäktsföras under tredje kvartalet 2014, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 14 augusti 2014.