Hvidovre Kommune och Formpipe skriver avtal gällande implementation och underhåll av ECM-produkten Acadre. Avtalet gäller för fyra år och ordervärdet uppgår till 5,3 Mkr.

Efter ett anbudsförfarande väljer Hvidovre att skriva avtal med Formpipe gällande ECM-produkten Acadre.

Formpipe och Acadre väljs på grund av den bästa kombinationen av pris, en stabil kärnprodukt med många standardfunktioner och för att man stödjer Hvidovres inriktning på tillgänglighet och effektivisering av interna processer, samt fokus på lösningar för mobila lösningar för smarta telefoner och läsplattor.

– Vi är stolta över att ytterligare en kommun valt att samarbeta med Formpipe. Affären stärker vår position som den ledande leverantören av ECM-produkter för dansk offentlig sektor. Danska kommuner prioriterar effektiv ärendehantering och att förse medborgare och företag med rätt servicenivå, alltså just de uppgifter som kärnfunktionaliteten i vår produkt löser, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkter om 0,4 Mkr att intäktsföras under fjärde kvartalet 2014, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 19 december 2014.