Den danska kommunen Svendborg och Formpipe skriver avtal för ECM-produkten Acadre. Avtalet gäller en utökning av kommunens befintliga lösning och gäller för fyra år. Det totala ordervärdet uppgår till 5,7 Mkr.

Svendborg Kommune har valt att har valt att förlänga och utöka sitt användande av Acadre under kommande 4 år. Fokus ligger på att ta användandet av systemet till nästa nivå genom att implementera lösningen över hela organisationen och att automatisera inkommande ärenden. Medborgarna kommer att ges tillgång till sina ärenden via www.svendborg.dk. Svendborg anser återigen att Acadre är den mest ekonomiskt fördelaktiga lösningen som bäst tillgodoser de behov kommunen har under de närmaste åren.

– Vi är mycket glada över att Svendborgs kommun ger oss fortsatt förtroende. I Danmark har kommunmarknaden varit utmanande under 2013 och början av 2014 då ovanligt få kunder har gått ut i ny upphandling. Med vår stora kundbas har vi dock god potential för tilläggsförsäljning som kompenserar för den lägre marknadsaktiviteten, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkter om 0,4 Mkr att intäktsföras under andra kvartalet 2014, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85.

 


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 30 juni 2014.