Formpipe får en tilläggsorder från Uni-C gällande utveckling av en modul för att förenkla ansökningsförfarandet till högre utbildningar i Danmark. Ordervärdet uppgår till 3,6 Mkr och avtalet avser utveckling av applikationen.

Lösningen innebär en vidareutveckling av “Optagelse.dk”, en helhetslösning för att administrera ansökningar till gymnasie-  och högskoleutbildningar i Danmark. Modulen utvecklas och lanseras under 2014. Behovet av lösningar inom området ökar just nu på grund av omfattande reformer inom utbildningsväsendet i Danmark.

Formpipe har tidigare utvecklat flera liknande ansökningslösningar, med stora flöden av ansökningar och kan återanvända sin kunskap för att leverera god kvalitet inom snäva tidsramar.

– Offentlig sektor fortsätter att investera i våra E-förvaltningsprodukter för att kunna erbjuda mer service för varje skattekrona, exempelvis genom digitala självbetjäningstjänster och automatiserade processer, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Uni-C och Formpipe har under en längre tid utvecklat Optagelse.dk för att administrera ansökningar för högre utbildningar i Danmark. Uni-C är en myndighet under danska utbildningsdepartementet som tillhandahåller ett brett utbud av IT-tjänster till utbildning och forskning.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 23 maj 2014.