Formpipe får tilläggsorder avseende ECM-produkten Acadre från en dansk kommun. Det totala ordervärdet uppgår till 1 Mkr.

– Många av våra kunder har nu nått en punkt då de tydligt ser vinsterna de uppnår med sina befintliga installationer av våra e-förvaltningsprodukter. Därmed uppmärksammas också potentialen för ett bredare införande och fler moduler. Därför har vi under senare tid sett en ökning av antalet tilläggsbeställningar, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkter om 0,4 Mkr att intäktsföras under fjärde kvartalet 2014, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 19 december 2014.