Formpipe får tilläggsorder avseende ECM-produkten W3D3 från en större svensk kommun. Det totala ordervärdet uppgår till 3,8 Mkr och består uteslutande av licens- och underhållsintäkter.

– Inom offentlig sektor prioriterar man idag, i allt högre grad, lösningar för att skapa en effektiv e-förvaltning. Vi ser därför att fler av våra kunder väljer att gå vidare med breddinföranden av våra produkter, med fler användare och större licensinvesteringar, vilket skapar stabila intäkter för Formpipe, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 2,4 Mkr att intäktsföras under tredje kvartalet 2014, underhållsintäkterna periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 2 oktober 2014.