Formpipe får order avseende ECM-produkten Platina från en svensk myndighet inom totalförsvaret. Det totala ordervärdet uppgår till 1,7 Mkr.

– Vi gläder oss åt att ytterligare en kund väljer Platina. Våra produkter för informationshantering blir ett viktigt nav i våra kunders verksamheter och våra kundrelationer sträcker sig i de flesta fall över flera år – med ytterligare investeringar i licenser och moduler som följd, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 0,5 Mkr att intäktsföras under fjärde kvartalet 2014, underhållsintäkterna periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 19 december 2014.