Formpipe får tilläggsorder avseende ECM-produkten Platina från en svensk myndighet. Det totala ordervärdet uppgår till 2,1 Mkr.

Myndigheten avser att konsolidera sin ärendehantering med Platina som standardplattform och därmed skapa samordningsvinster.

– Våra kunder ser alltmer långsiktigt på sina investeringar i våra ECM-produkter. Förtroendet för Formpipe inom offentlig sektor är högt och vi fortsätter att skapa stabila intäkter till bolaget, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 1,5 Mkr att intäktsföras under andra kvartalet 2014, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 30 juni 2014.