Formpipe får tilläggsorder avseende ECM-produkten Platina från en svensk myndighet inom totalförsvaret. Det totala ordervärdet uppgår till 2,3 Mkr och består uteslutande av licens- och underhållsintäkter.

– Formpipes produkter är mycket konkurrenskraftiga och de flesta av våra kunder ser nyttan av att utöka sin investering. Genom god branschkunskap och långsiktigt engagemang i offentlig sektor fortsätter vi att skapa stabila intäkter för bolaget, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 1,5 Mkr att intäktsföras under andra kvartalet 2014, underhållsintäkterna periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 6 maj 2014.