Formpipe får order från Specialpedagogiska skolmyndigheten gällande Long-Term Archive för digitalt långtidsbevarande. Det totala ordervärdet uppgår till 1,3 Mkr och intäkterna periodiseras över avtalsperioden om två år.

– Vi ser en gradvis ökning av efterfrågan för molntjänster.  För oss som leverantör är detta positivt, intäkterna är till 100 % repetitiva och vi vet av erfarenhet att våra kunder investerar långsiktigt i våra produkter och ökar sitt utnyttjande över tiden, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Digitalt långtidsbevarande av dokument och information är ett prioriterat område för svensk offentlig sektor. Myndigheter, kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag behöver IT-stöd för att elektroniskt kunna lagra och återsöka de tusentals handlingar och ärenden som hanteras inom organisationen. I offentlig sektor finns tydliga krav och regler för hur denna information ska sparas och arkiveras för framtiden.

– Vi har under en längre tid uppmärksammat ett uppdämt behov att komma igång med e-arkivlösningar i offentlig sektor, det har tagit längre tid än vi initialt bedömde men vi börjar nu se tecken på att investeringarna inom området ökar, avslutar Christian Sundin.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 11 december 2014.